Metodologia de la gestió de la innovació d'Induct

Durant els anys de desenvolupament i implementació de software per a la innovació en un ampli espectre d'organitzacions, hem adquirit una comprensió única de com la innovació funciona en la pràctica. A Induct hem sigut testimoni de múltiples èxits i fracassos, i d'aquestes experiències hem creat una metodologia de gestió de la innovació. Aquesta metodologia descriu les estratègies usades per les més productives organitzacions innovadores, i mostra com aquestes poden ser adoptades i adaptades per altres. Aquesta és la metodologia que no només recomanem als nostres clients, però que també és la base sobre la qual hem ideat el nostre software.

Induct està involucrat en diferents projectes nacionals i internacionals en matèria de pràctiques d'innovació. Aquesta experiència, i amb la suma del lideratge del nostre mundialment reconegut i renovat Consell Assessor, ens ajuda encara més a modelar i crear la nostra metodologia i serveis.


Creiem fermament que el software no pot fer-te innovador, però pot recolçar en el marc estratègic adoptat per impulsar la innovació. El software pot ajudar-te també a organitzar, documentar i impulsar el valor de la teva feina.


Induct ha desenvolupat aquest marc de referència basant-se en l'experiència d'haver llançat més de 250 comunitats d'innovació a nivell mundial. S'ha creat per garantir una capacitat de gestió de l'innovació exitosa i sostenible.

1. En primer lloc, comencem amb els objectius estratègics de l'organització i identifiquem els factors generadors de valor dins de l'organització. Alguns exemples són: increment d'ingressos, reducció de costos, qualitat de serveis o productes, satisfacció del client i treballadors.

2. A més dels generadors de valor, l'organització identifica KPI (Key Performance Indicators) vinculats als generadors de valor. Pot haver una jerarquia de KPI 's, lligada als generadors de valor, ja que els KPI' s poden ser desglossats d'un nivell general a d'altres més específics.

3. El següent pas seria identificar totes les activitats que necessiten ser portades a terme, des de la captura d'idees fins a la implementació de les innovacions. Aquesta és la documentació de les polítiques, processos i procediments.

4. Després els rols, responsabilitats seran definits i assignats, per assegurar que l'estructura de l'organització està en el seu lloc per donar suport a les activitats d'innovació.

5. El següent pas és crear un calendari d'activitats. Aquest calendari assegurarà que activitats repetitives com l'avaluació de les idees, reunions, informes etc. es portin a terme per assegurar capacitats d'innovació continuades i sostenibles.

6. Quan parlem de front end en el procés d'innovació, ens referim a la captura d'idees, el seu desenvolupament i conversió als KPI 's. La clau en el front end és identificar el possible impacte en KPI 's de cada idea. Una idea pot tenir impacte en diversos KPI 's, i en el front end, normalment les idees s'avaluen en una escala de -1 al 5. El motiu de tenir un -1 és que una idea pot tenir un impacte negatiu en un KPI.

7. Quan les idees amb un impacte potencial més alt en base a KPI 's es mouen al back end del procés, es duu a terme una estimació de l'impacte. Normalment, aquesta és una avaluació més detallada i extensiva que amb l'escala entre -1 i 5.

8. Les idees més prometedores passaran al procés d'implementació. Normalment, les innovacions de producte s'enviaran al procés de desenvolupament de producte, mentre que el procés d'innovació es guiarà via els passos requerits per implementar un nou procés o millorat en l'organització. Cadascun dels diferents tipus d'innovació necessita uns passos específics per a la seva implementació. Amb Induct, pots definir tants processos back end com necessiti la teva organització, de manera que la innovació s'implementi de la manera més eficient possible.

9. La fase d'aprenentatge consisteix a capturar els aprenantatges i experiència i compartir-los en l'organització, o fins i tot amb altres organitzacions.

10. L'impacte real pot ser documentat amb històries d'èxit escrites amb aquest fi. Aquest és un dels passos més importants, ja que pot ser la base per comunicar a la direcció executiva el valor de les activitats d'innovació dutes a terme, a més d'ajudar a construir una cultura d'innovació. 

11. A més de compartir les històries d'èxit, la cultura d'innovació pot millorar a través d'un sistema de recompensa i reconeixement, tallers d'innovació, implicació dels accionistes, i altres incentius.

12. El procés d'avaluació consisteix a millorar l'organització de les activitats d'innovació. Innovar la manera en com s'està innovant. Això millorarà contínuament l'activitat innovadora de l'empresa.

13. L'últim element en la gestió de la innovació és informar de l'impacte de les activitats d'innovació dutes a terme. Aquesta és una activitat important, doncs justifica l'existència del departament d'innovació així com el fet de dur a terme activitats estructurades d'innovació dins de l'organització.

14. Induct també ha desenvolupat un marc de referència en implementació per assegurar que tots els elements del nostre marc de gestió de la innovació siguin implementats i la infraestructura creada permeti dur a terme un procés d'innovació exitós.

I per descomptat, la solució d'Induct, està pensada per donar suport d’una manera eficient, escalable i atractiva pràctica de gestió de la innovació a la teva organització.


“La innovació ja no pot limitar-se a alguns especialistes dins d’una empresa. Ha d’esdevenir una part de la cultura de l’empresa”.
— Dr. Henry Chesbrough