Induct skal lede utvidet prosjekt for innovasjonsindikatorer for Helse-Norge

Oslo, 22. mai 2017

Induct AS meldte i Desember 2016 om oppdraget fra Helse Sør-Øst om å gjennomføre et pilotprosjekt med hensikt å innføre innovasjonsindikatorer for alle helseforetak i Norge. Målet var økt innovasjon og et enda bedre helsevesen.

Basert på det store potensialet, som ble identifisert i pilotprosjektet, har nå Helse Sør-Øst, på vegne av øvrige regionale helseforetak i Norge, inngått en ny avtale med Induct for å lede et hovedprosjekt mot gjennomføring i norske helseforetak. Den nye avtalen har en verdi på 350.000 kroner.

Fjorårets pilotprosjekt gjaldt å teste indikatorer for innovasjonsaktivitet. Hovedprosjektet gjelder å teste rapportering av nytteverdi på innovasjonsprosjektene.

Gode ideer kan bidra til at man får mer ut av hver helsekrone, får økt pasientkvalitet, samt likere kvalitet over hele landet. En indikator som viser innovasjons- og forbedringsaktivitet, vil sørge for at de gode ideene og løsningene i større grad blir synliggjort, delt og implementert på hvert enkelt sykehus. 

- Induct har i flere år jobbet med en rekke helseforetak i Norge og resten av verden, med tanke på å øke kvaliteten og forbedre driften. Det har gitt meget gode resultater. Vi har stor tro på at innovasjonsindikatorene vil bidra til et enda bedre og veldrevet norsk helsevesen, sier administrerende direktør Alf Martin Johansen i Induct.

Helse-Norge står foran store utfordringer de nærmeste årene, og viktigheten av innovative tiltak for å få mer ut av hver helsekrone, øker.

- Innovasjon innen helse og omsorg er et høyt prioritert område. I lys av den ekstreme teknologiske utviklingen man ser i dag, ikke bare innen helsesektoren, men generelt i samfunnet, så er innovasjon viktigere enn noensinne. Følgelig er det viktig å ha systematisk oversikt over ressursinnsats, innovasjonsaktiviteten, samt resultater og effekter av gjennomførte prosjekter, sier innovasjonsdirektør Kjetil Storvik i Helse Sør-Øst.

Ideene til den nye modellen er utviklet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), i samarbeid med en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt nettverk for innovasjon i universitetssykehusene og i samspill med Nasjonal strategigruppe for forskning, Helse Sør-Øst og Inven2.

- Den nye modellen vil være et klart arbeidsbesparende alternativ til dagens modell, hvor resultater av innovasjon telles enkeltvis gjennom en egen årlig rapportering. Den nye modellen forutsetter et nasjonalt integrert informasjonssystem for profesjonell oppfølging av innovasjon. Et slikt system eksisterer, men er ikke fullt ut implementert, sier Gunnar Sivertsen, forsker og spesialrådgiver i NIFU.

Induct har jobbet med innovasjon innen helsesektoren i en rekke land, og mange utfordringer er identiske på tvers av landegrensene. 

- Vi ser et stort potensiale i å kunne spre innovasjonsindikatoren til andre land og markeder. Vår plattform har allerede bidratt til store forbedringer på en rekke sykehus rundt om i verden, sier Alf Martin Johansen i Induct. 

Resultat og anbefalt videreføring fra hovedprosjektet vil bli lagt frem for Helse- og omsorgsdepartementet ved utløp av året.

Dette er en prosjektkontrakt innen vertikalen Helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner/byer, private selskaper og humanitær sektor). 17 av 30 helseforetak i Norge har tatt i bruk Induct sin plattform, noen med flere abonnementer, og alle vil være integrert i det nasjonale informasjonssystemet. De øvrige 13 er per i dag ikke kunder av Induct. 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on May 23, 2017 and filed under Company news, Investor relations, Stock announcements.

Contract with GVC-GAESCO

OSLO, 25. April 2017

Induct AS has signed an agreement with GVC-GAESCO. The contract represents a recurring subscription revenue with an additional project element the first year.

GVC-GAESCO is one of the leading independent financial groups in Spain, with more than 60 years of history.

The group consists of a Securities Company, a Collective Investment Institution Management Company, a Pension fund Management Company and Insurance Brokerage.

­­­­«GVC-GAESCO will improve our position in a rapidly changing financial market by using the Induct platform to work systematically with innovation in all business units. The platform enables the engagement of employees and partners in the innovation process and provides management dashboards to follow up execution and value realisation», says Ms. Mª Àngels Vellvé, President of GVC-GAESCO.

«We are very happy to welcome GVC-GAESCO as a leading financial service provider, to the Induct platform. This contract represents an important first step into the financial sector for Induct.», says CEO Alf Martin Johansen in Induct.

This is a contract in the vertical Enterprises, which is one of the five verticals Induct focuses on (Health, Municipalities/cities, Enterprises, Education and Humanitarian sector). 

For further information, please contact:
Alf Martin Johansen, Chief Executive Officer
47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

About Induct
Based on eight years of collaboration with over 250 organizations globally, Induct offers a digital platform that enables efficient management of knowledge based projects and processes. In addition Induct enables the organisations to communicate, collaborate and share knowledge in a secure cloud-based network. Subscriptions is the main source of income for Induct. Induct has customers in 9 countries. Induct is listed on the Merkur Market list on Oslo Stock Exchange with the ticker INDUCT-ME.

Posted on April 25, 2017 and filed under Company news, Investor relations, Stock announcements.

Contract with Statoil ASA

OSLO, 5 April 2017

Induct has signed contract with Statoil ASA. The contract is made with Statoil’s department for innovation with external suppliers and stakeholders and covers an initial pilot of four months.

We are very pleased with entering into an agreement with the largest company in Norway. The parties have a mutual expectation that the Induct platform also can be deployed in other departments and internal innovation processes in the future, says CEO Alf Martin Johansen in Induct.

This is a contract in the vertical Enterprises, which is one of the five verticals Induct focuses on (Health, Municipalities/cities, Enterprises, Education and Humanitarian sector).

For further information, please contact:
Alf Martin Johansen, Chief Executive Officer
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

About Induct
Based on eight years of collaboration with over 250 organizations globally, Induct offers a digital platform that enables efficient management of knowledge based projects and processes. In addition Induct enables the organisations to communicate, collaborate and share knowledge in a secure cloud-based network. Subscriptions is the main source of income for Induct. Induct has customers in 9 countries Induct is listed on the Merkur Market list on Oslo Stock Exchange with the ticker INDUCT-ME.

Posted on April 5, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.

Kontrakt med Sykehuset Sørlandet

OSLO, 4. april 2017

Induct AS har utvidet samarbeidet med Sykehuset Sørlandet. I likhet med Sykehuset i Vestfold, som ble omtalt i en egen melding 6 januar, har nå Sykehuset Sørlandet også utvidet avtalen med Induct til å omfatte implementering av fase 2. Dette innebærer at de vil ta i bruk ytterligere funksjonalitet som ligger i Induct løsningen.

Vi er veldig glad for at Sykehuset Sørlandet også er så fornøyde med Induct sine tjenester at de ønsker å utvide vårt samarbeid, sier adm. dir. Alf Martin Johansen.

Dette er en prosjektkontrakt innen vertikalen helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com 

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on April 4, 2017 and filed under Investor relations, Stock announcements, Company news.

Digitalt økosystem for Norge

OSLO, 26. januar 2017

Induct AS og DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS har inngått en samarbeidsavtale om å utforske mulighetene for å benytte Induct som leverandør av den digitale plattformen for Toppindustrisenteret, som skal være i full drift ved utgangen av andre kvartal 2017.

Induct arbeider nå sammen med forprosjektet for DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS med å teste Inducts plattformløsning opp mot DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS' behov.  

«Norsk næringsliv må gjennom en digital omstilling, for å styrke global konkurransekraft og bidra til langsiktig vekst. Vi trenger derfor å samle kompetanse og etablere en nasjonal arena for samhandling», sier Walter Qvam, styreleder i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS.

«DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret og Induct deler målsetningen om å skape en digital samhandlingsarena for Norge som et økosystem, og Inducts plattform kombinert med DIGITALNORWAY - Toppindustrisenterets tjenester passer som hånd i hanske», sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

Senteret skal samle og dele kunnskap, erfaringer, teknologier, forretningsmodeller og kompetanse i partnerskap mellom aktører innen norsk industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, virkemiddelapparatet og klynger.  

Induct jobber med å skape samhandling – med fokus på fem vertikaler (helse, utdanning, kommuner/byer, private selskaper og humanitær sektor).

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 27, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.

Flere nye helsekontrakter i Midt-Norge

OSLO, 24. januar 2017

Induct AS har inngått tre nye avtaler i Helse Midt-Norge. I Helse Midt-Norge har Induct i dag avtaler med sykehusene St. Olav, Møre og Romsdal og Nord Trøndelag, samt Helse Midt-Norge IT og Sykehusapotekene Midt-Norge. Dette omfatter modulene ‘Innovation management’ og ‘Project management’.  

I dag har Induct inngått tre nye avtaler i regionen, for modulene ‘Grant management’, ‘Innovation management’ og ‘Project management’.

«Helse Midt-Norge arbeider systematisk med innovasjon og forbedringsarbeid. Inducts løsninger har bidratt meget positivt til å støtte ulike viktige virksomhetsområder. I tillegg vil delingsnettverket på tvers bidra med ytterligere verdi fremover», sier Henrik Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

«Disse avtalene kom i stand ved at eksiterende kunder i Helse Midt-Norge anbefalte Inducts programvare samt muligheten for å delta i delingsnettverket, til andre helseaktører i regionen. Det er veldig gledelig at brukerne av Inducts løsninger aktivt identifiserer nye kunder og bruksområder. I et nettverk øker som kjent verdien for alle, når nye kommer med for å dele», sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

Dette er en prosjektkontrakt innen vertikalen helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 24, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.

Utvidet samarbeid med Aalborg universitetssykehus

OSLO, 23. januar 2017

Induct AS har utvidet samarbeidet med Aalborg universitetssykehus. Aalborg universitetssykehus er en Induct kunde som har benyttet Inducts modul for ‘Innovation management’ siden 2011.

«Aalborg arbeider systematisk med innovasjon og forbedringer, og ved hjelp av Inducts plattform har ca 500 initiativer blitt håndtert og bidratt med årlige besparelser på ca. 20 millioner kroner», sier Innovasjonsansvarlig ved Aalborg, Kjeld Lisby. «Samtidig vet vi at andre sykehus i Skandinavia også har gjennomført mange gode tiltak. Vi ønsker nå å dele de tiltak vi har gjennomført og få tilgang til  mange nye tiltak i nettverket for å ytterligere forbedre vårt helsetilbud i Aalborg», sier han.

«Vi i Induct er veldig glad for at Aalborg universitetssykehus ønsker å bli med i delingsnettverket for helse på Inducts plattform. Aalborg har vist at store gevinster kan realiseres alene, men vi ser at deling blant andre sykehus som har samme utfordringer, vil effektivisere forbedringsarbeidet drastisk», sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

Helse er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 23, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.

Kontrakt med Norgesgruppen

OSLO, 17. januar 2017

Induct har inngått kontrakt med NorgesGruppen. NorgesGruppen skal ta i bruk programvaren til Induct AS for å videreutvikle innovasjonsprosesser.

-Produktutvikling og innovasjonsarbeid er viktig for utviklingen av tilbudet til norske forbrukere, sier Leder for Innovasjon i NorgesGruppen, Kristine Hartviksen.

-Induct ser frem til samarbeidet med NorgesGruppen og ser på avtalen som en solid annerkjennelse av Induct som leverandør, sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

NorgesGruppen tilbyr mat- og drikkevarer fra store internasjonale leverandører og norske lokale leverandører. Med over 1800 dagligvarebutikker fordelt over hele landet, er NorgesGruppen er en av landets største bedrifter. Over 40 000 ansatte i hele landet er tilknyttet NorgesGruppen og deres kjøpmenn.

Dette er en kontrakt innen vertikalen private selskaper, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor).

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 17, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.

Vellykket lansering i kommunemarkedet

OSLO, 13. januar 2017

Basert på suksess i helsevesenet, lanserte Induct 2. januar en satsning mot kommunesektoren, for å skape et tilsvarende nettverk for deling av prosjekter og gode løsninger.

I løpet av 2 uker har Induct inngått avtale med 24 av Norges 428 kommuner for deling av beste praksis og innovasjon. Dette innebærer at kommunene får fri tilgang til å registrere og dele kunnskap seg imellom. Kommunene kan også velge å abonnere på en modul (en tilsvarende modul sykehusene abonnerer på) for å styre gjennomføring og porteføljen av prosjekter og tiltak.

Basert på sin første erfaring med Inducts løsning har enkelte kommuner allerede signalisert interesse for å abonnere på en slik modul.

«Spredning av innovative løsninger er viktig for å ta ut samfunnseffekter, skape læring og oppnå effektiv ressursbruk. Inducts løsning for kommunesektoren er meget lovende og svarer på uttrykte behov fra kommunene. KS er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale med Induct for å bidra til videreutvikling og aktiv bruk av løsningen» sier Henrik Finsrud, Avdelingsdirektør Innovasjon i KS - Kommunesektorens organisasjon.

Arbeidet med å knytte sammen flest mulig kommuner fortsetter utover i 2017.

«Det gjennomføres svært mange gode tiltak og prosjekter lokalt i Norges kommuner. Vi i Induct ønsker å bidra til at de kan dele denne kunnskapen på en mye mer effektiv måte, og tilbyr derfor en digital arena for å dele de dokumenterte løsningene på tvers av alle kommuner», sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct.

Kommuner er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 13, 2017 and filed under Stock announcements, Company news, Investor relations.

Kontrakt med sykehuskjeden BJC Healthcare

OSLO, 11. januar 2017

Induct AS har inngått en ny kontrakt med den amerikanske sykehuskjeden BJC HealthCare.
BJC HealthCare er basert i St. Louis, Missouri og er en av statens største arbeidsgivere. BJC HealthCare er en sykehuskjede med 15 sykehus, 40 milliarder NOK i omsetning og de utfører en halv million helsetjenester årlig. BJC ble nylig kåret til den 11. beste sykehuskjeden i USA, et marked hvor det er totalt 5,600 sykehus.

Induct inngikk sin første avtale med BJC i 2015 for en modul av løsningen som støtter ‘innovation management’. BJC har nå utvidet med en avtale for en ny modul av Induct som støtter ‘procedure management’. Hver avtale har en årlig abonnementsverdi på 25.000 USD, ca. 215.000 NOK.

Dette er en kontrakt innen vertikalen helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor).

For ytterligere information, vennligst kontakt:
Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land. Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on January 11, 2017 and filed under Stock announcements, Investor relations, Company news.