Induct tester innovasjonsindikator for Helse-Norge

OSLO, 22. desember 2016
Induct AS har på oppdrag fra Helse Sør-Øst gjennomført et pilotprosjekt med hensikt å innføre innovasjonsindikatorer for alle helseforetak i Norge. Målet er økt innovasjon og et enda bedre helsevesen.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomføre pilotprosjektet, der det ble bestemt at Inducts Innovation Management system skulle legges til grunn. Helse Sør-Øst RHF, som har vært leder for prosjektet, har gitt Induct i oppdrag å gjennomføre den operative delen av prosjektet. Dette oppdraget inngår som en del av den rammeavtalen som Helse Sør-Øst RHF inngikk med Induct i desember 2014.

Gode ideer kan bidra til at man får mer ut av hver helsekrone, får økt pasientkvalitet, samt likere kvalitet over hele landet. En indikator som viser innovasjons- og forbedringsaktivitet, vil sørge for at de gode ideene og løsningene i større grad blir synliggjort, delt og implementert på hvert enkelt sykehus.

Induct har i flere år jobbet med en rekke helseforetak i Norge og resten av verden, med tanke på å øke kvaliteten og forbedre driften. Det har gitt meget gode resultater. Vi har stor tro på at innovasjonsindikatoren vil bidra til et enda bedre og veldrevet norsk helsevesen, sier administrerende direktør Alf Martin Johansen i Induct.

Helse-Norge står foran store utfordringer de nærmeste årene, og viktigheten av innovative tiltak for å få mer ut av hver helsekrone, øker.

Innovasjon innen helse og omsorg er et høyt prioritert område. I lys av den ekstreme teknologiske utviklingen man ser dag, ikke bare innen helsesektoren, men generelt i samfunnet, så er innovasjon viktigere enn noensinne. Følgelig er det viktig å ha systematisk oversikt over ressursinnsats, innovasjonsaktiviteten, samt resultater og effekter av gjennomførte prosjekter, sier innovasjonssjef Kjetil Storvik i Helse Sør-Øst RHF.

Ideene til den nye modellen er utviklet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), i samarbeid med en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt nettverk for innovasjon i universitetssykehusene og i samspill med Nasjonal strategigruppe for forskning, Helse Sør-Øst og Inven2.

Den nye modellen vil være et klart arbeidsbesparende alternativ til dagens modell, hvor resultater av innovasjon telles enkeltvis gjennom en egen årlig rapportering. Den nye modellen forutsetter et nasjonalt integrert informasjonssystem for profesjonell oppfølging av innovasjon. Et slikt system eksisterer, men er ikke fullt ut implementert, sier Gunnar Sivertsen, forsker og spesialrådgiver i NIFU.

Induct har jobbet med innovasjon innen helsesektoren i en rekke land, og mange utfordringer er identiske på tvers av landegrensene.

Vi ser et stort potensiale i å kunne spre innovasjonsindikatoren til andre land og markeder. Vår plattform har allerede bidratt til store forbedringer på en rekke sykehus rundt om i verden, sier Alf Martin Johansen i Induct. 

Resultatet av pilotprosjektet ble lagt frem for Helse- og omsorgsdepartementet 13. desember 2016.

Dette er en prosjektkontrakt innen vertikalen Helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 16 av 30 helseforetak i Norge har implementert Induct sin plattform, og vil være integrert i det nasjonale informasjonssystemet. De øvrige 14 er per i dag ikke kunder av Induct.

           
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com

            

Om Induct
Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig å effektivt styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk. Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land.

Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Posted on December 22, 2016 and filed under Company news, Investor relations, Stock announcements.